صفحه اصلی 
دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
منو اصلی
پیوندهای مرتبط
 

 
 
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 33700
 بازدید امروز : 16
 کل بازدید : 53139
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0/1094
هرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید . ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد .
اخبار > افتتاح ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺮای شهر کرﻣﺎﻧﺸﺎه


  چاپ        ارسال به دوست

جواد جعفری :

افتتاح ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺮای شهر کرﻣﺎﻧﺸﺎه

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺮای ﺷﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎدی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮداری وﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.

ﺳﺧﻧﮕوی ﺷورای ﺷﮭر ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه با ابیان اینکه ﺗﻤﺎم ﺳﻨﮕﺮھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑه ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﮐه در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮداری ﺑﻮده در راﺳﺘﺎی ﺗﺮوﯾﺞ اﻣﻮر ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺮدم ﻧﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻢﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺮداری و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ ھﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮی اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮھﻨﮓ در اﯾﻦ ﺷﺮ اﺳﺖ. و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮداری ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ، اﻓﺰود:  ﻓﺮھﻨﮕﺴﺮاھﺎ در ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻢ زﻧﺪﮔﯽ، دﯾﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨد. و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺮدم ﺷﺎھﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮھﻨﮕﺴﺮاھﺎی دﯾﮕﺮی دراﺳﺘﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل از اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺎغ ﮔﻞھﺎ در ﺷﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺧﺒﺮ داد و ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره "ﺟﺎروی زرﯾﻦ" ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠﯿﻞ از زﺣﻤﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮداری، ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺳﺎلﺟﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.


١٠:٠٥ - 1393/02/01    /    شماره : ٣٩٢٣    /    تعداد نمایش : ٤٥٤اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
نظرسنجی
از چه طریق با سایت شورا آشنا شده اید؟

جستجو در اینترنت
خدمات
سایت شهرداری
تبلیغات

صفحه اصلي|درباره شورا|فرم ارتباط|سوالات متداول|اخبار|فعالیت ها|تماس با ما|جستجوي پيشرفته
Copyright © 2010 Kermanshah Shora  -  All rights reserved.    شورای اسلامی شهر کرمانشاه